<
02/04/2020 Подобряване на производствения капацитет РТ ПЛЮС ООД

Оперативна програма
Иновации и конкурентоспособност

Приоритетни оси
Предприемачество и капацитет за растеж на МСП

Наименование на процедура
Подобряване на производствения капацитет в МСП

Код на процедура
BG16RFOP002-2.040

Регистрационен номер на проекта
BG16RFOP002-2.040-0990-C01

Наименование на проекта/информацията
Подобряване на производствения капацитет РТ ПЛЮС ООД с цел повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал

Обща стойност на проекта
1 006 274 лв., от които 598 733.02 лв. европейско и 105 658.78 лв. национално съфинансиране

Период на проекта
04.02.2020 г. – 04.02.2021 г.

Срок на изпълнение, месеци
12

Наименование на проекта/информацията на английски език
Improvement of the production capacity of RT Plus Ltd. in order to increase the its competitiveness and strengthening its Export Potential

Кратко описание на проекта/информацията
„РТ ПЛЮС” ООД е специализирана в изработването на прес форми за пряко пресоване, леене на алуминиеви сплави под налягане, форми за леене на цам, шприц форми и други нестандартни инструменти. Стремежът на компанията е да развива продуктовата си гама и да подобрява производствените процеси, така че да отговаря на все по–разнообразните търсения и потребности на националния и международния пазар. Именно оптимизирането на производствените процеси и разширяването на технологичните възможности за производство играят съществена роля за изпълнението на плановете за развитие на предприятието. Оборудване, с което фирмата разполага не позволява да се достигне желаният производствен капацитет и да се удовлетворят все по-високите изисквания на клиентите, свързани с качеството на произведената продукция.Тези негативни фактори ограничават възможностите за пазарно развитие и растеж на фирмата, което обуславя необходимостта от въвеждане в производството на ново високотехнологично оборудване, предмет на настоящия проект. В тази връзка настоящият проект, предвиждащ закупуването на дълготрайни материални активи, а именно три вида шприц машини, се явява необходимата крачка за постигане на поставените от фирмата цели,свързани с внедравянето на нови технологии, които ще оптимизират производството и ще подобрят неговата ефективност и ефикастност, като условие за устойчивото развитие на фирмата. Настоящата натовареност и изградената клиентска мрежа дават увереност на фирмата в решението за инвестицията, целяща доставка на оборудване от най-висок световен клас, което да допълни вече направените инвестиции и да изведе фирмата на качествено ново стъпало на европейските пазари. Като резултат от проекта ще се постигне по-кратки срокове за изпълнение на поръчките и много по-високо качество на изделията с максимална ефективност на разходите, създаване на потенциал за експорт и повишаване на капацитета.
Проектът попада в категория „разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект”.

Кратко описание на проекта/информацията на английски език
“PT PLUS” Ltd. specializes in the production of presses for direct pressing, casting of aluminum alloys under pressure, shapes for casting of tsam, injection molds and other non-standard tools. The company’s ambition is to develop its product range and improve its production processes to meet the ever-increasing demand and needs of the national and international markets. It is precisely the optimization of production processes and the expansion of technological production capabilities to play an important role in the implementation of the company’s development plans. The equipment available to the company does not allow us to reach the desired production capacity and to meet the ever-increasing demands of the customers related to the quality of the production.These negative factors limit the opportunities for market development and growth of the company, which determines the necessity of introducing in the production of new high-tech equipment, subject of this project. In this respect, the current project, which envisages the purchase of tangible fixed assets, namely three types of injection molding machines, is the necessary step to achieve the company’s goals of re-introducing new technologies that will optimize production and improve its efficiency and efficiency , as a condition for the sustainable development of the company.The current workload and the built-in customer network provide confidence to the company in the investment decision aimed at delivering the highest world class equipment to complement the investments already made and bring the company to a qualitatively new stage in European markets. As a result of the project, shorter deadlines for order execution will be achieved and a much higher quality of products with maximum cost efficiency, creating potential for export and capacity enhancement.
The project falls under the category “expanding the capacity of an existing business site”.

Цел/и на проекта/информацията
Общата цел, която РТ ПЛЮС ООД се стреми да реализира посредством настоящото проектно предложение, е запазване на лидерските позиции и увеличаване на пазарния дял на компанията, включителна навлизане на международни пазари, чрез осигуряване на възможност за развитие на конкурентно и ефективно производство на висококачествени продукти. Успешното й постигане ще бъде резултат от осъществяването на основната и специфичните цели на проекта, а именно:
1. Основна цел – извършване на технологична модернизация в дружеството за подобряване и повишаване на производствения му капацитет и привеждането на продукцията му в съответствие, както с актуалните тенденции и изисквания, така и с бъдещите предизвикателства в сектора в страната и чужбина, чрез закупуване на съвременно оборудване.
2. Специфични цели:
1)Увеличаване на ефективността на производството и пазарните позиции на предприятието;
2) Увеличаване на произведените обеми продукция, посредством разширяване на технологичния парк и прилагане на изцяло автоматизиран работен процес за изработване на инструментална екипировка в големи мащаби и в кратки срокове;
3)Повишаване на качеството на предлаганите изделия и повишаване на производствения контрол, при удовлетворяване предпочитанията на клиентите към разнообразни и висококачествени продукти
4)Увеличаване на дружествените приходи чрез цялостно повишаване на качеството и обема на продукция и намаляване на произведствените разходи;
5)Изравняване на технологичните възможности на РТ ПЛЮС ООД с тези на конкурентните фирми в бранша.
Специфичните цели при изпълнението на проекта кореспондират напълно със заложената дейност:
-Да се внедрят съвременно високотехнологично оборудване с цел подобряване на производствените процеси и повишаване на технологичния потенциал на компанията, водещи до реализиране на пазара на висококачествени продукти, отговарящи на съвременни тенденции в сектора.
Така поставената обща и специфични цели на проекта, кореспондират пряко с целта на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а именно „повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал“ .
Приносът на РТ ПЛЮС ООД за постигането на общата цел на Оперативната програма (обновление и усъвършенстване на технологиите с цел подобряване на производителността и повишаване на конкурентноспособността) се изразява във въвеждането на високо качество и международен стандарт в продукцията посредством модерно оборудване. Внедряването на високотехнологични технологии и повишаването на качеството на готовата продукция, ще доведе до изравняване на техническия капацитет на дружеството с този на конкуренцията, което ще рефлектира в стремеж за развитие на нови конкурентни предимства у всички представители в сектора. Извършените инвестиции ще допринесат максимално РТ ПЛЮС ООД да реализира успешна пазарна политика, позволяваща запазване и разширяване на пазарните позиции на национален и позициониране на европейски и световни пазари.

Адрес

гр. Пловдив
Индустриална зона "Ангел Стоилов 96"
Кукленско шосе 17
GPS координати:
42.115859 24.776492

Контакти

+359 898 53 26 66
+359 893 41 40 11
office@rtplusbg.com

Работно време
Понеделник – Петък
08.00 – 17.00 ч.
Copyright © 2024 RT Plus | Изработка IWA